Bushra Ishaq har forsket på hvordan religiøs praksis og opplevd diskriminering påvirker muslimers helse i Norge.

Ishaq er utdannet lege, og har også jobbet med interreligiøs dialog de siste ti årene- både institusjonelt og i sivilsamfunnet.

Det overordnede målet med forskningsprosjektet har vært å undersøke religiøsitet og diskriminering som potensielle determinanter for dårlig helse og dårlig helseatferd blant muslimer i Norge.

Kan religiøsitet bidra til dårlig helse ved å legge til rette for lav fellesskapstilhørighet og tillit i samfunnet?

Ishaq har tatt utgangspunkt i tre hovedspørsmål:

  1. Hvordan muslimsk religiøsitet forholder seg til helse og helseatferd
  2. Omfanget av opplevd diskriminering og hvordan det er relatert til selvvurdert helse og mental helse blant muslimer.
  3. Sammenhengene mellom muslimsk religiøsitet og fellesskapstilhørighet og tillit til samfunnet.

Funn

I sitt sammendrag skriver Ishaq:
"Prosjektet finner ingen bevis som indikerer at graden av muslimsk religiøsitet er en bestemmende faktor for dårlig helse eller dårlig helseatferd. I stedet viser det seg at muslimsk religiøsitet er relatert til gunstige helseutfall.

Videre tyder funnene på at graden av muslimsk religiøsitet ikke ser ut til å være en barriere for fellesskapets tilhørighet og tillit til samfunnet.

Selv om muslimsk religiøsitet i seg selv kanskje ikke bidrar til dårlig helse blant muslimer, ser vi at måten muslimer blir behandlet av samfunnet de lever i, kan være en potensiell determinant for dårlig helse. Dette ettersom opplevd diskriminering er relatert til dårlig helse blant muslimer."

Disputas 9. Februar

Avhandlingen har fått tittelen "Determinants of health among Muslims in Norway
Muslim religiosity and perceived discrimination among Muslims in Norway
– impact on health and health behaviour".

I tillegg skal hun holde prøveforelesning over oppgitt tema "Hvordan møte utfordringer relatert til  religiøs tilknytning, kultur og kjønn i medisinsk praksis".

Se mer informasjon om disputasen her:

Velkommen til disputas!

Aktuelt Forskning