Rekrutteringskrisen i Den norske kirke er alvorlig. Det er derfor avgjørende at kirken etterspør hva som skal til for at den kan fortsette å være en attraktiv arbeidsgiver, også i fremtiden. I den forbindelse er spørsmål om ledelse avgjørende, og da handler det ikke bare om hvem som skal lede, men om hvordan.

LK 08-2022

Skrevet av Kjersti Gautestad Norheim

Attraktive arbeidsgivere

Hva er det som gjør en arbeidsgiver attraktiv? Dette var et av hovedspørsmålene i en rapport som Randstad Holding utga tidligere i vår. Randstad Holding er verdens største bemannings- og rekrutteringsselskap, og den årlige rapporten deres er basert på store, internasjonale undersøkelser. Den norske rapporten alene tar utgangspunkt i intervjuer av nærmere 4 000 arbeidstakere. I oppsummeringen av disse intervjuene fastslår Randstad at de fem viktigste driverne for valg av arbeidsgiver i Norge i 2022 er som følger: Godt arbeidsmiljø, god ledelse, god opplæring, attraktive lønninger og goder samt stor grad av jobbsikkerhet. Den store overraskelsen i årets rapport var imidlertid at etterspørselen etter god ledelse hadde økt fra 37 til 59 prosent på et år, og med det blitt den nest viktigste driveren for valg av arbeidsgiver.

God ledelse

God ledelse er altså en av de viktigste faktorene for at en arbeidsplass skal oppleves attraktiv. Gjennom både rekrutteringskrise og organiseringsdebatt, har spørsmål om ledelse hatt stort fokus i kirken de siste årene. I debatten omkring kirkelig organisering har imidlertid hovedfokuset ligget på hvem som skal lede. Tallene fra Randstad viser at det i fortsettelsen vil være minst like viktig å diskutere hvordan kirken bør ledes, ikke minst på lokalplan. For det er ikke til å komme utenom at den viktigste arbeidsledelsen finner sted lokalt. Fokuset på hverdagsledelse bør derfor alltid være sterkt, også i Den norske kirke.

Hva er god ledelse? Det finnes ikke et enkelt svar på dette spørsmålet, heller ikke i Randstads rapport. God ledelse vil alltid være den ledelsen som til enhver tid tar utgangspunkt i situasjonen og konteksten det skal ledes i, lytter til arbeidstakers behov og evner å både inspirere og lede med dette som utgangspunkt. Ulike situasjoner vil derfor kreve ulik ledelse. For eksempel kan den tydelige og instruerende kriseledelsen som var så nødvendig i pandemitiden, være direkte ødeleggende nå når vi ikke lenger lever i unntakstilstand.

Ledelsens utgangspunkt

God ledelse må altså ta utgangspunkt i konteksten, og når konteksten for dagens arbeidsliv skal beskrives brukes ofte akronymet VUCA. Bokstavene representerer de engelske begrepene volatile, uncertain, complex og ambiguous. Dagens verden og konteksten for dagens arbeidsliv beskrives altså som flyktig, usikker, kompleks og tvetydig. I en slik kontekst handler det ikke lenger om kontroll, for kontroll er ikke mulig. Det er viktigere med innflytelse. Arbeidsdeling erstattes med samspill og lydighet byttes ut med kreativitet. Viktige lederegenskaper som løftes frem er smidighet, endringsvillighet, risikoforståelse og tydelighet. For å si det kort, så handler god ledelse i en uforutsigbar og kompleks verden om å lytte, inspirere til å skape noe sammen og ha evnen til å balansere trygghet med utfordringer. Det kan på mange måter sammenliknes med å spille jazz.

Jazzens improvisasjon

At ledelse i dagens arbeidsliv kan sammenliknes med å spille jazz, er også poenget til Carl Størmer. Han er grunnleggeren av konseptet Jazzcode, et konsept som tilbyr kurs, foredrag og workshops til ledere på ulike nivåer. Hovedpoenget til Størmer er at enkle grunnkonsept i jazzmusikken kan vise oss vei til hva som er god ledelse i dagens arbeidsliv. Det handler om endring, kompleksitet, oppmerksomhet og samspill. God jazzmusikk oppstår når alle medlemmene av teamet eller bandet bytter på å ta ledelse, lytter, bidrar med sitt og stadig leter etter nye måter å gjøre ting på. Kanskje handler det mest av alt om å gi opp kontroll, hevder Størmer.

Slingringsmonn og overskudd

I midten av juni deltok Størmer og bandet hans på stiftsdagene i Bjørgvin. Der inspirerte de over 400 kirkelige medarbeidere gjennom både foredrag og musikk. Etter å ha snakket om viktigheten av psykologisk trygghet og felles virkelighetsoppfatning, løftet Størmer frem særlig to ting som han mente var avgjørende for god ledelse i dag. Det første handlet om viktigheten av slingringsmonn. Ingen jazzmusiker kan prestere godt dersom rammene er for trange. På samme måte er det også i arbeidslivet. Slingringsmonn er avgjørende for å skape rom for kreativitet og læring. Spillerom kan det oversettes med, rom for variasjon, unøyaktighet eller avvik. Kanskje mest av alt handler slingringsmonn om å ha noe å gå på. Også i kirkelig sammenheng er slingringsmonn viktig, og også hos oss kan vi følge Størmers oppfordring om å «slurve der hvor det ikke teller». God ledelse handler derfor om å sikre at slingringsmonnet til enhver tid finnes der hvor det er mulig.

Det andre Størmer løftet frem var viktigheten av mentalt overskudd. En god jazzmusiker befinner seg i en konstant dialog mellom sin indre oppmerksomhet og ytre observasjon. Den samme dialogen kreves av en god leder. Å stå i en slik konstant dialog fordrer mentalt overskudd. Det er flere måter å opparbeide seg et slikt overskudd på. Forenkling kan være med å skape det. Det samme kan opplevelsen av trygghet og entusiasme. For meg, som deltaker på stiftsdagene i Bjørgvin denne juniettermiddagen, var det minst like nærliggende å tenke på sommerferien som ligger foran.

De siste årene er det gjort mye forskning på hvor viktig avkopling og frikopling er både for utviklingen av kreativitet og motvirkning av utbrenthet. Få land har like gode ferie- og fritidsordninger som Norge, og noe av det viktigste i utviklingen av god ledelse, kan være å ivareta og fremelske gode rammer for ferie og fritid. På den måten kan både arbeidstakere og ledere til enhver tid ivareta et mentalt overskudd som gjør oss i stand til å møte hverdagens utfordringer på en god og konstruktiv måte.

Når ressursene blir knappere, vil det også være minst like viktig å sikre det mentale overskuddet, både til arbeidstakere og ledere.

For å fortsette å være en attraktiv arbeidsgiver må kirken, både nå og i fremtiden, fortsette å fokusere på ledelse. På hvem som skal lede, men ikke minst på hvordan ledelsen skal være. Et viktig spørsmål i den sammenheng vil være hvordan slingringsmonn kan sikres, selv i en tid hvor ressursene kan bli knappere. Når ressursene blir knappere, vil det også være minst like viktig å sikre det mentale overskuddet, både til arbeidstakere og ledere. For å få det til, trenger vi kanskje å minne hverandre om Jesu egne ord: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile!» Så kan åket og det som følger i Jesu ord komme etterpå. Når overskuddet og slingringsmonnet er sikret.

Dette sommernummeret av Luthersk Kirketidende inneholder mye godt lesestoff. Håper det kan gi både påfyll og forberedelseshjelp, men først: Hvil dere litt!

Øvrig innhold:

Artikler

  • «Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet»
  • Variasjoner i funksjonsevne som livsvilkår:
  • Fra filantropi til rettferdighet
  • «Gudsfrykt med nøysomhet» (1 Tim 6,6)

Bokmelding

Månedens salme

Søndagsteksten

7. søndag i treenighetstiden

Olsok

8. søndag i treenighetstiden

9. søndag i treenighetstiden

10. søndag i treenighetstiden