Kirken skal være mer for flere. Det var overskriften da Kirkemøtet i fjor vedtok en ny strategiplan for Den norske kirke. Når Helhetlig menighetsplan over nyttår gjøres tilgjengelig for alle menigheter, er det for å bidra til nettopp dette.

LK-13 2022

Skrevet av Kjersti Gautestad Norheim

Ung kirke i Bergen by

«Hva er ung kirke i Bergen by i dag?» Dette spørsmålet var bakgrunnen for at St. Jakob menighet i Bergen for tre år siden satte i gang en prosess. Målet var å jobbe frem en visjon som kunne gi retning for videre arbeid. St. Jakob menighet er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Domkirke menighet, Bergen Kirkelige Fellesråd, Bjørgvin bispedømme og Bergen KFUK-KFUM Ynglingen. Prosjektet ble startet i 2012 og har de siste årene opplevd stor vekst. Nå deltar mer enn 150 unge på gudstjeneste hver søndag. Plassproblemer gjør at det er venteliste for å bli med i koret St. JaKor. Menigheten har over 200 aktive frivillige, og mer enn 500 unge voksne og ungdommer regner St. Jakob som «sin» menighet.

Hva er det som gjør at noen menigheter opplever vekst? Og: Hvilke prosesser er avgjørende for at menighetsutvikling skal lykkes?

Menighetsutvikling

I møte med utviklingen St. Jakob har gjennomgått de siste årene, er det nærliggende å spørre hva hemmeligheten er. Hva er det som gjør at noen menigheter opplever vekst? Og: Hvilke prosesser er avgjørende for at menighetsutvikling skal lykkes? Ingen av disse spørsmålene er nye. Gjennom historien har kirken på ulike måter til ulike tider spurt seg selv hva som skal til for å nå stadig flere mennesker med evangeliet. Men om spørsmålene har vært de samme, har svarene variert. Menighetsutvikling handler om store tema som ekklesiologi, kulturforståelse og ikke minst forståelsen av hva kirkens kall er. Hva skal kirken være? Eller som de spurte i St.
Jakob: «Hva er ung kirke i Bergen by i dag?»

Helhetlig menighetsplan

I 2021 vedtok Kirkemøtet i Den norske kirke å utvikle en plan som kan gi menigheter hjelp til systematisk arbeid med menighetsutvikling. I utvikling av planen har det vært trukket veksler på erfaringer gjort i prosjektet Menighetsutvikling i folkekirken (MUV) ved MF vitenskapelig høyskole. Her bygger man på mer enn ti års erfaring fra menighetsutviklingsprosjekter som har vært gjennomført i over 60 menigheter. Målsetningen har vært: Å sette menigheten i bedre stand til å være det den er kalt til å være, og å gjøre det den er kalt til å gjøre. Planen som nå er utviklet har fått overskriften Helhetlig menighetsplan, og i årsskiftet 2022/2023 gjøres den tilgjengelig for alle menigheter i DnK. Vi vil i dette nummeret av Luthersk Kirketidende se nærmere på Helhetlig menighetsplan, og hvordan den kan gi kirken hjelp til å være stadig mer for flere.

Muligheter og utfordringer

I den første artikkelen Helhetlig menighetsplan – for utvikling av menigheten skriver em. prosjektleder og forsker ved MF vitenskapelig høyskole, Erling Birkedal, om bakgrunnen for planen. Han peker på hvordan Helhetlig menighetsplan kan gi menighetsråd og ansatte hjelp til å løfte blikket for å se menighetens ulike aktiviteter i sammenheng. Gjennom dette kan menigheten få hjelp til å gjøre viktige prioriteringer.

I artikkelen Hvordan kan helhetlig menighetsplan bidra til positiv utvikling i lokalmenigheten, advarer prost på Karmøy, Ove Sjursen, sammen med Øivind Refvik, rådgiver menighetsutvikling i Det Norske Misjonsselskap og Hans Austnaberg, professor i praktisk teologi ved VID vitenskapelige høgskole, mot at Helhetlig menighetsplan får et for stort fokus på aktivitet. Gjennom erfaringer med menighetsutvikling gjennom Senter for menighetsutvikling og menighetsutviklingskurset FOKUS, gir de viktige innspill til bruken av Helhetlig menighetsplan. Ikke minst peker de på FOKUS-kursets 4 prosesser for vekst, og hvordan prosessene: å be om vekst, skape møteplasser, dele evangeliet og lede videre, hver på sin måte kan være med på å motvirke planens fokus på aktivitet. Det har de siste årene vært flere ulike aktører som tilbyr kurs i menighetsutvikling, både innenfor Den norske kirke og i det bredere kirkelandskapet. I artikkelen Hånd i hånd? Naturlig menighetsutvikling og helhetlig menighetsplan bruker daglig leder i NaMu Norge, Kjetil Sigerseth, erfaringer fra arbeidet med naturlig menighetsutvikling til å peke på både muligheter og utfordringer knyttet til innføringen av Helhetlig menighetsplan. Sammen med Runar Liodden, Jan Kåre Jakobsen, Anne Sofie Uthaug, Ommund Rolfsen, Liv-Kari Sigerseth og Frode Magnar Andersen gir han gode eksempler på hvordan ulike teorier og praksiser knyttet til menighetsutvikling kan bidra inn i arbeidet med planen. Prosessen er avgjørende, sier forfatterne, og gir oss innblikk i erfaringer som er gjort i ulike norske menigheter.

Et langt, kjærlig blikk

Forhåpentligvis vil Helhetlig menighetsplan være et godt verktøy som gir inspirasjon og retning til menigheters utviklingsarbeid. Planen vil imidlertid ikke være løsningen alene. Alt utviklingsarbeid er avhengig av mennesker som lar seg motivere til å stå i arbeidet med å nå ut til stadig flere. Mennesker som lytter, tør å ta ansvar og å gå nye veier, også når man opplever at det butter.

I St. Jakob ble det tatt noen overraskende grep. Da prosessen med å forme en visjon for arbeidet var avsluttet, stod de igjen med tre setninger: Vi bygger fellesskap. Vi skaper kultur. Vi søker Gud. Disse setningene ble rettesnor for alt arbeidet som gjøres i menigheten. Det fikk konsekvenser. I tillegg til å våge å både starte og slutte med ulike aktiviteter, har de turt å forenkle. For gudstjenestearbeidet sin del gjorde det at de minsket den liturgiske variasjonen drastisk, sluttet å invitere via Facebook og gikk tilbake til å kalle det gudstjeneste. Nå er kirkerommet fullt hver søndag. Den neste utfordringen er å få plass til flere. Jeg håper artikkelen Erfaringer fra å drive menighetsutvikling med unge skrevet av menighetens prest Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg, kan gi mot og inspirasjon til å stå i eget arbeid.

Menighetsutvikling er kirkens kall, dens misjon. Det handler om å dele evangeliet med stadig flere. Men menighetsutvikling er ikke alltid enkelt. Det er lett å bli desillusjonert når vi måler avstanden fra der vi er, med dit vi vil være. Da har jeg ofte funnet trøst hos den amerikanske teologen Mark Yaconelli. Han snakker nemlig om å se med Guds blikk. Ta et langt, kjærlig blikk på virkeligheten, sier han. Og det er kanskje her også Helhetlig menighetsplans viktigste mulighet ligger: Å gi hjelp til å stoppe opp, se egen menighet og lokalmiljø med et langt og kjærlig blikk, i bønn om visdom til å stake ut veien videre. God lesning, og lykke til med arbeidet!

Temanummer: Helhetlig menighetsplan

Øvrig innhold:

Artikler

  • Helhetlig menighetsplan – for utvikling av menigheten
  • Hvordan kan helhetlig menighetsplan bidra til positiv utvikling i lokalmenigheten?
  • Hånd i hånd? Naturlig Menighetsutvikling og helhetlig menighetsplan
  • Erfaringer fra å drive menighetsutvikling med unge
  • Bussen

Bokmelding

Månedens salme

Søndagsteksten

Allehelgensdag

Minnedag

Søndag for de forfulgte / 23. søndag i treenighetstiden

Domssundag / Kristi kongedag

1. søndag i adventstiden